ISSN 2148-5917
Hemşirelik Öğrencilerinde Mahremiyet Bilinci ve Etik Duyarlılık [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(3): 144-153 | DOI: 10.5505/tjob.2021.82621

Hemşirelik Öğrencilerinde Mahremiyet Bilinci ve Etik Duyarlılık

Duygu Kurt
Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik AD, Edirne-Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin mahremiyet bilinci ve etik duyarlılıklarının belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki araştırma, bir üniversitesinin sağlık yüksekokulunun hemşirelik bölümünde öğrenim gören ve klinik uygulamaya çıkmış olan 2., 3. ve 4. sınıf hemşirelik öğrencileri ile yürütüldü (n=362). Veriler Anket Formu, Mahremiyet Bilinci Ölçeği ve Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılarak toplandı.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalaması 21,21±1,65 yıl olup %37’si üçüncü sınıf öğrencisi ve %71,8’i kadındı. Öğrencilerin %57,2’si hemşirelikte etik dersi aldığını ve %78,9’u hemşirelikte etik ilke ve sorumlulukları bildiğini belirtti. Öğrencilerin Mahremiyet Bilinci Ölçeği toplam puan ortalaması 51,04±4,10, Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam puan ortalaması 89,54±23,34 olarak bulundu. Öğrencilerin Mahremiyet Bilinci Ölçeği toplam puan ortalaması ile Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam puan ortalamaları arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu belirlendi (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin mahremiyet bilinçleri yüksek, etik duyarlılıkları orta düzeydir. Teorik ve klinik eğitimlerde öğrencilerin etik duyarlılıklarını arttırmaya yönelik etkinliklerin planlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etik duyarlılık, hemşire; mahremiyet bilinci; öğrenci

Privacy Consciousness and Ethical Sensitivity in Nursing Students

Duygu Kurt
Trakya University Kesan Hakkı Yoruk School Of Health, Department Of Nursing, Edirne

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the privacy consciousness and ethical sensitivity of nursing students.
METHODS: The descriptive and cross-sectional study was conducted with 2nd, 3rd and 4th year nursing students who were educating in the nursing department of health college of a university and participated into clinical practice (n=362). The data were collected by using a Questionnaire Form, the Privacy Consciousness Scale and the Moral Sensitivity Questionnaire.
RESULTS: The mean age of the students was 21.21±1.65 years, 37% of them were the third grade students and 71.8% of them were famele. Nursing students 57.2% stated that they took the ethics course in nursing and 78.9 knew the ethical principles and responsibilities in nursing. The total score of the Privacy Consciousness Scale was 51.04±4.10 and the the Moral Sensitivity Questionnaire was 89.54±23.34 of the students. It was determined that there was a positive correlation between the total score of the students Privacy Consciousness Scale and the Moral Sensitivity Questionnaire.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nursing students’ privacy consciousness are high, ethical sensitivity are moderate level. It is recommended to plan activities to increase the ethical sensitivity of students in theoretical and clinical training.

Keywords: Ethical sensitivity, nurse; privacy consciousness; student

Duygu Kurt. Privacy Consciousness and Ethical Sensitivity in Nursing Students. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(3): 144-153

Sorumlu Yazar: Duygu Kurt, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale