ISSN 2148-5917
Bir kadın-doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde görev yapan hemşirelerin ve ebelerin üremeye yardımcı uygulamalarla ilgili etik sorunlar konusundaki görüşleri [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(3): 137-145 | DOI: 10.5505/tjob.2016.81300

Bir kadın-doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde görev yapan hemşirelerin ve ebelerin üremeye yardımcı uygulamalarla ilgili etik sorunlar konusundaki görüşleri

Rana Can1, Zekiye Turan2, Hatice Tambağ1, Selim Kadıoğlu3
1MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ HATAY SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ,HATAY
2SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU, EBELİK BÖLÜMÜ,SAKARYA
3ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIP TARİHİ ve ETİK AD, ADANA

Amaç: Araştırmanın amacı kadın ve çocuk sağlığı alanında hizmet veren bir kurumda görev yapan hemşirelerin ve ebelerin üremeye yardımcı uygulamalarla ilgili etik sorunlar konusundaki görüşlerini belirlemektir.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini Hatay Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 142 hemşire ve ebe oluşturmaktadır. Kullanılan veri toplama formu araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanmıştır. Demografik bilgileri belirlemeye yönelik üç soru ve üremeye yardımcı uygulamalarla ilgili etik sorunların yer aldığı sekiz ifade içermektedir. Katılımcılardan bu sekiz ifade hakkındaki görüşlerini üçlü Likert üzerinden (katılıyorum-kararsızım-katılmıyorum) belirtmeleri istenmiştir.
Bulgular: Katılımcıların % 97,20’si kadın, % 61,98’i ebe ve % 43,70’i lisans mezunu olup yaş ortalamaları 36,72’dir. Veri toplama formunda yer alan ifadeler arasında katılımcıların en çok benimsediklerini belirttikleri görüşler çocuk sahibi olamayan çiftlerin son umudu olan sperm ve ovum bağışının ülkemizde yasal hale getirilmesinin (% 77,40) ve bilimsel çalışmalarda kullanmak üzere sperm ve ovum bağışına teşvik etmek için donörlere ücret ödenmesinin uygun olduğudur (% 58,20). Katılımcıların yüksek oranda karşı çıktıkları iki görüş ise invitro fertilizasyon için hazırlanıp kullanılmayan döllenmiş yumurtaları bilimsel çalışma malzemesi olarak değerlendirmenin uygun olduğu (% 74,60) ve sosyal güvenlik kurumlarının üreme yardımı için yapılan bedelleri hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın ödemesi gerektiğidir (% 73,20).
Sonuç: Hem mesleki hem de geleneksel kültüre ait değerlerin katılımcıların üremeye yardımcı uygulamalar hakkındaki görüşlerini etkilediğini söylemek olanaklıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, ebe, üremeye yardımcı uygulama, tıp etiği

Views of nurses and midwives working in a gynecology-obstetrics and pediatrics hospital regarding ethical issues related to assisted reproduction procedures

Rana Can1, Zekiye Turan2, Hatice Tambağ1, Selim Kadıoğlu3
1DEPARTMENT OF NURSING, HATAY SCHOOL OF HEALTH, MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY, HATAY
2DEPARTMENT OF MIDWIFERY, SCHOOL OF HEALTH, SAKARYA UNIVERSITY, SAKARYA
3DEPARTMENT OF MEDICAL HISTORY AND ETHICS, MEDICAL FACULTY, ÇUKUROVA UNIVERSITY, ADANA

Introduction: The aim of this study is to determine views of a group of nurses and midwives working in a gynecology-obstetrics and pediatrics hospital regarding ethical issues related to assisted reproduction procedures.
Methods: The study sample is 142 nurses and midwives working in Hatay Gynecology-Obstetrics and Pediatrics Hospital who were accepted to participate. Data collection form prepared by the researchers with literature review consists of two parts. It includes three question of demographic information and eight expressions regarding ethical issues related to assisted reproduction procedures. Participants were asked to indicate their views on these eight statements on the triple Likert (agree - undecided - disagree).
Results: Participants’ 97.20% are female, 61.98% are midwife, and 43.70% have license degree. Their average age was 36.72. Most participants agreed with stated opinions: sperm and ovum donation, as the last hope of infertile couples, must be legalized in Turkey (77.40%); it is suitable to make payment to donors of sperm and ovum for scientific researches as an encouragement (58.20%). Participants strongly denied two opinions: in vitro prepared for infertility treatment but not implanted human embryos may be used as material of scientific research (74.60%); social security system should pay for medical reproduction procedures without limitations (73.20%).
Conclusion: As a conclusion, it is possible to suggest that both professional and traditional cultural values seem to be influential on participants’ opinions.

Keywords: Nurse, midwife, assisted reproductive procedures, medical ethics.

Rana Can, Zekiye Turan, Hatice Tambağ, Selim Kadıoğlu. Views of nurses and midwives working in a gynecology-obstetrics and pediatrics hospital regarding ethical issues related to assisted reproduction procedures. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(3): 137-145

Sorumlu Yazar: Rana Can, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale