ISSN 2148-5917
Hemşirelik öğrencilerinin etik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(3): 116-121 | DOI: 10.5505/tjob.2019.80774

Hemşirelik öğrencilerinin etik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi

Yadigar Ordu
Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Evde Hasta Bakımı Programı, Çankırı

Hemşirelik eğitimi, uygulama ve teorinin birbiri ile harmanlanarak sunulması gereken bir sağlık eğitimi alanıdır. Klinik uygulamalar, hem temel becerilerin geliştirilmesini hem de mesleki kimliğin kazandırılmasını sağlar. Eğitim sürecinde önemli bir yere sahip olan klinik uygulamalar stresli ve öngörülemeyen değişkenlere sahip klinik bir ortamda gerçekleştirilir. Klinik ortamda hemşirelik öğrencileri, gerek sağlık personellerinin, gerekse hastaların profesyonel olmayan tutum ve davranışları sonucunda birçok farklı etik sorun ile karşılaşabilmektedir. Karşılan etik sorunlar ise klinik öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu derlemede hemşirelik öğrencilerinin klinik ortamda karşılaştıkları etik sorunlar, bu sorunlara karşı etik farkındalıkları ve baş etme yöntemleri ele alınmıştır. Konu ile ilgili 2000-2018 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışma bulguları incelendiğinde; hastaya karşı dürüst olmama, statüye karşı muamele edilmesi ve hasta haklarının ihlal edilmesi gibi birçok farklı etik sorun ile öğrencilerin karşı karşıya kaldığı belirlenmiştir. Bu sorunlar karşısında öğrencilerin etik farkındalıklarının düşük ya da orta düzeyde olduğu, süreç yönetimine aktif olarak katılmadıkları ve hemşirelerin öğrencilere rol model olmadıkları saptanmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda; hemşirelikte etik eğitim müfredatının tekrar gözden geçirilmesi, hemşirelerin öğrencilere rol model olması ve mezuniyet sonrasında da etik eğitimine yer verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Etik sorun, etik farkındalık, hemşirelik öğrencisi, klinik uygulama

Examining the studies on determining the ethical awareness levels of nursing students

Yadigar Ordu
Cankırı Karatekin University Eldivan Vocational School Of Health Services, Department Of Health Care Services, Home Patient Care Program, Cankırı

Nursing education is a field of health education that must be presented by blending practice and theory. Clinical practices provide both the development of basic skills and the acquisition of professional identity. Clinical applications, which have an important place in the education process, are carried out in a clinical environment with stressful and unpredictable variables. In the clinical setting, nursing students may encounter many different ethical problems as a result of the unprofessional attitudes and behaviors of both health personnel and patients. The ethical problems faced affect the clinical learning negatively. In this review, the ethical problems faced by nursing students in the clinical setting, ethical awareness and coping methods against these problems are discussed. When the findings of the study conducted in the country and abroad between 2000-2018 are examined; It has been determined that students are faced with many different ethical problems such as being dishonest with the patient, being treated against the status and violating the patient's rights. In the face of these problems, it was determined that students' ethical awareness was low or medium level, they did not actively participate in process management, and nurses were not role models. As a result of the work done; It is recommended to review the ethical education curriculum in nursing, to be a role model for nurses and to include ethical education after graduation.

Keywords: Ethical problem, ethical awareness, nursing student, clinical practice

Yadigar Ordu. Examining the studies on determining the ethical awareness levels of nursing students. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(3): 116-121

Sorumlu Yazar: Yadigar Ordu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale