ISSN 2148-5917
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin Riskli Davranışlar Ölçeği ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği Skorlamalarının Değerlendirilmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 165-174 | DOI: 10.5505/tjob.2018.72473

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin Riskli Davranışlar Ölçeği ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği Skorlamalarının Değerlendirilmesi

Vedat Yıldırım1, Yağmur Zengin2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Risk idrak edilmekte olan spesifik bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve tehlikenin sonuçlarını kapsayan bir kavramdır. Bir başka deyişle risk zarar, kayıp, tehlike veya hasar olmasına yönelik belirsizlik içeren unsur, etken veya gidişattır. Riskli davranış, çocuk ve/veya ergenler için; ‘onların iyilik hallerini tehdit eden ve sorumlu bir yetişkin olma potansiyellerini sınırlayan istemli davranışlar’ olarak tanımlanmaktadır. Ahlaki olgunluk “ahlaki duygu, düşünce, yargı, tutum ve davranış bakımından yetkin ve zirvede olma durumu ve bu duruma en zengin, en gerekli ve en dolgun anlamını veren ahlaki niteliklerin toplamını ifade eder” biçiminde tanımlanır.
Bu çalışmanın amacı sağlık alanında eğitim alan iki farkı grup olan Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 2. Sınıf öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeyleri ile riskli davranış düzeylerini ve bu düzeylerin demografik veriler ile olan ilişkilerini değerlendirmektir. Çalışmanın hipotezi, “çalışmaya alınacak öğrencilerin ahlaki olgunluk ölçeği skorları ile riskli davranışlar ölçeği skorları arasında Tıp Fakültesi öğrencileri lehine anlamlı bir fark vardır ve her iki grupta bulunan öğrencilerin riskli davranışlar ölçeği skorları ile ahlaki olgunluk ölçeği skorları arasında ilişki bulunmaktadır” biçimindedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Öğrencilerin demografik verilerine ait bilgiler alındıktan sonra 60 maddeden oluşan “Riskli Davranışlar Ölçeği Üniversite Formu” ve 66 maddeden oluşan “Ahlaki Olgunluk Ölçeği” uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinden 38 (%60), Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencilerinden 26 (%40) öğrenci katılmıştır. Katılımcıların yaş dağılımı medyan (min-maks) olarak ifade edildiğinde 20(19-24) şeklindedir. Öğrencilerin üniversite hayatından önce yaşadıkları yer %98,50 oranında kent-şehir merkezi %1,50 oranında kırsal kesimdir. Ahlaki olgunluk skor ortalamalarına bakıldığında hemşirelik öğrencilerinin tıp öğrencilerine göre yaklaşık 10 birim daha yüksek olduğu görünmektedir. Bu farklılık %95 güven düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,081). Riskli davranışların alt boyutlarına bakıldığında ise alkol ve madde kullanımı açısında tıp öğrencilerinin eğiliminin yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı, okul terki açısından hemşirelik öğrencilerinin eğiliminin yüksek ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ancak diğer alt boyutlar açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmanın hipotezlerinin ikisi de kısmen desteklenmiştir. Ahlaki olgunluk skorlarına bakıldığında hemşirelik öğrencilerinin tıp öğrencilerine göre skorlarının yüksek olduğu ancak bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Tıp öğrencilerinde ahlaki olgunluk skorları ile riskli davranışların yedi alt boyutundan dördü arasında korelasyon, hemşirelik öğrencilerinde ise altısı arasında korelasyon olduğu sonucu çıkmıştır. Yani tıp ve hemşirelik öğrencilerinde ahlaki olgunluk arttıkça riskli davranışların bazı boyutlarında eğilim azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Riskli davranışlar, ahlaki olgunluk, tıp öğrencileri, hemşirelik öğrencileri

The Evaluation of Risk Behaviour Scale Scores and Scale of Moral Maturity Scores Between Baskent University Term 2 Students of Faculty of Medicine and 2Nd Grade Students in Health Sciences Faculty School of Nursing

Vedat Yıldırım1, Yağmur Zengin2
1Baskent University, Faculty of Medicine, The Department of Medical History and Ethics
2Baskent University, Faculty of Medicine, The Department of Biostatistics

INTRODUCTION: Risk is a concept that encompasses the likelihood of a specific danger being realized and the consequences of the danger. Risky behavior for children and / or adolescents; ‘Voluntary behaviors that threaten their well-being and limit their potential to become a responsible adult’. The moral maturity is defined as “the sum of ethical qualities that give the richest, most necessary and fullest meaning to the state of being competent and summit in terms of moral emotion, judgment, attitude and conduct”.
The hypothesis of the study is that there is a significant difference in favor of the Faculty of Medicine Term 2 students between the moral maturity scale scores and risky behavior scale scores of these two groups. Also, there is a relationship between risky behavior scale scores and moral maturity scale scores of the students in both groups.
METHODS: fter obtaining information about the demographic data of the students, the “Risky Behavior Scale University Form” consisting of 60 items and the “Moral Maturity Scale” consisting of 66 items were applied.
RESULTS: 38 (60%) of the students in Period II of Başkent University Medical Faculty, and 26 (40%) of the students in Nursing Department of Health Sciences Faculty participated in the study. The age distribution of the participants is expressed as median (min-max), it is 20 (19-24). The place where the students live before university life is 98.50% urban-city center and 1,50% rural. According to the average score of the maturity of the maturity, nursing students seem to be about 10 units higher than the medical students. This difference was not statistically significant at 95% confidence level (p = 0.081). When the sub-dimensions of risky behaviors were examined, it was seen that the tendency of medical students was high and statistically significant in terms of alcohol and substance use, the tendency of nursing students was high and this difference was statistically significant in terms of school effect. However, there was no significant difference between two groups in terms of other sub-dimensions.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both hypotheses of study are partially supported. When the moral maturity scores were considered, the scores of the nursing students were higher than the medical students, but this difference was not statistically significant. There was a correlation between the moral maturity scores of the medical students and four of seven sub-dimensions of risk behaviors. As the moral maturity increases in medical and nursing students, tendency decreases in some dimensions of risk behaviors.

Keywords: Risky behaviours, moral maturity, medical students, nursing students

Vedat Yıldırım, Yağmur Zengin. The Evaluation of Risk Behaviour Scale Scores and Scale of Moral Maturity Scores Between Baskent University Term 2 Students of Faculty of Medicine and 2Nd Grade Students in Health Sciences Faculty School of Nursing. Turkish Journal of Bioethics. 2018; 5(4): 165-174

Sorumlu Yazar: Vedat Yıldırım, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale