ISSN 2148-5917
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Üretiminde Etik İkilemleri Anlamanın ve Tartışmanın Önemi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(3): 114-123 | DOI: 10.5505/tjob.2020.69672

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Üretiminde Etik İkilemleri Anlamanın ve Tartışmanın Önemi

Burçin Çokuysal
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğa ve çevreye duyarlı sürdürülebilir tarım modelinin uygulanması ve güvenli gıda üretiminin sağlanması için size görev verilmiş olsaydı ancak bunları gerçekleştirmek için hiçbir yetkiniz olmasaydı ne yapardınız? Hayatınızı devam ettirmek için tarımsal üretimi gerçekleştirmek zorunda olsaydınız, pazara yaptığınız üretimde yoğun bitki koruma kimyasalları kullanırken aileniz için hiç kimyasal kullanmadığınız ayrı bir üretim de yapar mıydınız? Gelecek nesiller için toprağı korumak adına daha az gübre ile daha az ürün almaya razı olur muydunuz? Hayvanların da hakları olduğunu düşünerek onların bizler için et ve süt üreten makineler olarak gören endüstriyel hayvancılıktan vazgeçer miydiniz? Tarım ve gıda için çok önemli olan biyo-çeşitliliği yok etmek pahasına tek ürün üretimine dayalı yoğun tarımsal üretime devam eder miydiniz? Tohum şirketlerine, gübre-ilaç bayilerine sürekli borçlanarak üretim yapıyorken daha çok verim yerine daha az ama sağlıklı üretim modelini seçer miydiniz? Makalede, tek cümle ile cevap verilemeyecek ikilemlerle tarım ve gıda etiğinde “olan” ve “olması gereken” konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmaya çalışılacaktır. Ayrıca tarımsal üretimde karşılaştığımız etik ikilemlerin felsefe temelinde tartışılması hedeflenmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Karmaşık ve çok faktörlü nedenlere bağlı ikilemler temellendirilmeden basite indirgenirse kolay çözüm aranmış olur. Oysa karmaşık ve çok faktörlü ikilemler felsefi düzlemde temellendirildiğinde bütünsel olarak kavranabilir. Makalenin odak noktası tarım ve gıda etiğinde gözlenen ekonomik ve siyasal problemlerin çözümünün yalnızca bilimsel olmadığıdır.
BULGULAR: Bilimsel gelişmeler hiç kuşkusuz çeşitli çözüm önerileri sunmakla birlikte felsefi düzeyde tartışılmayan çözümlerin bir yanı hep eksik kalacaktır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tarımsal üretimde etik ikilemler anlaşılmadığı ve tartışılmadığı sürece, insan doğayı tüketmeye devam edecek, doğayı tükettikçe, kendisini de tüketecektir. Tarım ve gıda etiğinde karşılaşılan ikilemlerin çözümü için önerilen başlangıç noktası; ortaya çıkan olumsuz etkileri tek tek saptayarak ortadan kaldırmaya çalışmak yerine iç içe geçmiş neden ve etkileri bütünsel olarak kavrayarak tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Etik ikilemler, tarım ve gıda etiği, gıda güvenliği, tarımsal üretim modelleri

Importance of Understanding and Discussing Ethical Dilemmas in Sustainable Agriculture and Food Production

Burçin Çokuysal
Department Of Soil Science And Plant Nutrition, Faculty Of Agriculture, Ege University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: What would you do if given the task of implementing a sustainable agriculture model that is sensitive to nature and the environment and ensures safe food production, but have no authority to do so? If you had to farm to survive, would you produce food separately for your family using no chemicals while employing intensive plant-protective chemicals in your production for others? Would you be willing to buy less fertilizer and fewer crops to protect the soil for future generations? Would you give up on industrial animal husbandry, which sees animals as meat and milk-producing machines, because animals have rights, too? Would you continue intensive agriculture based on single-crop production at the expense of affecting the biodiversity that is vital for agriculture and food? Would you choose a healthier production model instead of mere efficiency when you are constantly indebted to seed companies and dealers? In this article, with the dilemmas that cannot be answered in a single sentence, we will try to create awareness of the “what is” and “what ought to be” in agriculture and food ethics. We also aim to discuss the ethical dilemmas faced in agricultural production based on philosophy.
METHODS: If complex and multi-factored dilemmas are simplified without being grounded, an easy solution is sought. However, when complex and multi-factored dilemmas are based on the philosophical plane, they can be understood comprehensively. The focus of this article is that solutions to economic and political problems in agricultural and food ethics are not only scientific.
RESULTS: Although scientific developments provide various solutions, some solutions not discussed at a philosophical level will always be incomplete.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As long as ethical dilemmas in agricultural production remain undiscussed, man will continue to consume nature and to consume himself while he does so. For the solution of dilemmas faced in agriculture and food ethics; recommended starting point is understand and discuss the intertwined causes and effects instead of identifying and eliminating the individual negative effects.

Keywords: Ethical dilemmas, agriculture and food ethics, food safety, agricultural production systems

Burçin Çokuysal. Importance of Understanding and Discussing Ethical Dilemmas in Sustainable Agriculture and Food Production. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(3): 114-123

Sorumlu Yazar: Burçin Çokuysal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale