ISSN 2148-5917
Ölü İnsan Bedeni ile İlişkiler: Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(1): 3-13 | DOI: 10.5505/tjob.2017.60783

Ölü İnsan Bedeni ile İlişkiler: Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri

Oya Ögenler1, Nuri Selim Kadıoğlu2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ve Etik Ad Mersin
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ve Etik Ad Mersin

GİRİŞ ve AMAÇ: Ölü insan bedeninin ahlaki statüsünün belirsiz olduğunu ve bununla bağlantılı olarak genelde farklı toplum kesimlerinin özelde farklı medikososyal meslek mensuplarının onu nasıl algıladığının ve onunla ilişkiler hakkında hangi görüşlere sahip olduğunun bilinemediğini söylemek mümkündür. İnsan onuru ve biyoetik açısından önem taşıyan bu konuda spekülatif değil araştırmaya dayalı bilgi sahibi olabilmek için alan çalışmaları yapmak lazımdır. Bu çalışmanın amacı Mersin Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu’na devam eden öğrencilerin ölü insan bedenini nasıl algıladıklarını ve ona yönelik davranışlar konusundaki görüşlerini belirleyerek araştırmaya dayalı bilgi birikimine katkı sağlamaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırma Nisan-Mayıs 2014 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu birinci ve ikinci sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüş; gönüllü olarak araştırmaya katılan ve veri toplama formunu eksiksiz dolduran 201 kişi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada öğrencilerin ölü insan bedeniyle ilişkileri hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik bir veri toplama formu kullanılmıştır. Formda her birine benimseme derecesine göre sıfır-on arası puan verilmesi istenen ölü insan bedeni ile ilişkiler hakkında 50 ifade yer almaktadır. Derlenen veriler bilgisayar ortamında frekans ve ortalama değer üzerinden değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların % 64,7’si kadın ve % 35,3’ü erkek, yaş ortalaması 20,97±.4,17’dir. En fazla benimsenen üç ifade “Ölü insan bedeniyle cinsel ilişki kurma (nekrofili) şiddetle cezalandırılmalıdır”, “Ölü insan bedeni dini ve toplumsal gereklere uygun biçimde defnedilmelidir ve “Ölmüş bir insanın bedenini şaka-eğlence konusu yapan sözler ve hareketler hoş görülemez” şeklindedir. En az benimsenen üç ifade ise “Ölü insan bedeni iğrendiricidir”, “Ölü insan bedeni belediyenin ilgi alanına girer” ve “Anı olarak saklamak üzere ölü insan bedeninin görüntü kaydının (fotoğraf, video) alınması uygundur” şeklindedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın katılımcıları ölü insan bedenini saygıdeğer kabul etmekte, ona yönelik geleneksel yaklaşımları benimseyip alışılmamış olanlara soğuk bakmakta, onun üzerinde yürütülen tıbbi işlemleri onaylamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyoetik, ölü insan bedeni, sağlık meslek yüksekokulu öğrencileri, tıp etiği

Relationships with Dead Human Body: Opinions of Mersin University Health Vocational School Students

Oya Ögenler1, Nuri Selim Kadıoğlu2
1Mersin University, Faculty Of Medicine Department Of History Of Medicine And Ethics, Mersin, Turkey
2Çukurova University, Faculty Of Medicine Department Of History Of Medicine And Ethics, Mersin, Turkey

INTRODUCTION: It is possible to say that there is an uncertainty regarding the moral status of dead human body and in connection with this, it is difficult to know how different parts of society in general and different medico-social professionals in particular percept it and what their opinions on relationships with it are. In order to have not speculative but research based information about this important issue in terms of human dignity and bioethics, there is a need for fieldworks. The aim of this study is to determine opinions of Mersin University Health Vocational School students’ regarding relationships with dead human body
METHODS: Data of this descriptive research collected during April-May 2014. Data collection form includes 50 statements regarding relationship with dead human body and participants were asked to express their adoption degree by giving a score between zero and ten for each statement. The participants are 201 students of Mersin University Health Vocational School, voluntarily participated and scored all of the statements. Data were evaluated by proportions and mean values.
RESULTS: The average age of participants is 20.97±4.17, 64.7% of them are female and 35.3% are male. The three statements with highest acceptance scores are “Necrophilia must be severely punished”, “Dead human body must be buried according to religious and social necessities”, “To make joke and/or to have fun with dead human body are unacceptable”. The three statements with lowest acceptance scores are “Dead human body is disgusting”, “To look after the dead human bodies is an obligation of municipality” and “It is appropriate to take photo and/or to record video of dead human body as a last souvenir”.
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to participants of this study dead human body is venerable, they adopt traditional approaches towards it and are strongly against to maltreatment. Medical procedures on dead human body are acceptable according to them.

Keywords: Bioethics, dead human body, health vocational, medical ethics

Oya Ögenler, Nuri Selim Kadıoğlu. Relationships with Dead Human Body: Opinions of Mersin University Health Vocational School Students. Turkish Journal of Bioethics. 2017; 4(1): 3-13

Sorumlu Yazar: Oya Ögenler, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale