ISSN 2148-5917
Gıda Güvenliği ve Etik [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(4): 169-177 | DOI: 10.5505/tjob.2020.54376

Gıda Güvenliği ve Etik

Mustafa Evren1, Rahime Petek Ataman2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun
2Tarım ve Gıda Etiği Derneği Yönetin Kurulu Başkan Yardımcısı, Ankara

Beslenmemizi sağlayan gıdalara, tarım ve gıda sistemleri aracılığıyla ulaşırız. Bu sistemler, gıdanın üretimi, işlenmesi, depolanması, dağıtımı, hazırlanması satışı ve tüketimi ile ilgili tüm unsurları, etkinlikleri ve aynı zamanda sosyoekonomik ve çevresel etkileri kapsar. Tüketiciler için gıdaların güvenliği ve doğallığı son derece önemlidir. Bunun yanı sıra son yıllarda tarım ve gıda sistemlerinde etik konusu tüketiciler açısından ilgi alanı oluşturmaya başlamıştır. Etik ilkeler, kişisel ve mesleki davranışlar, sosyal davranışlar ve topluma karşı sorumlulukla ilgili değerleri veya erdemleri belirlemektedir. Tarım ve gıda etiği, gıda üretimi, işleme, pazarlama ve tüketim gibi tarladan sofraya tüm aşamalarda etkin olmalıdır. Özellikle gıdaya ulaşımda dünya genelinde büyük dengesizlikler vardır. Bu derlemede gıda üretimi ve güvenliğinde temel etik sorun alanları ve etik yaklaşımların neler olabileceği incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gıda, gıda güvenliği; gıda etiği

Food Safety and Ethics

Mustafa Evren1, Rahime Petek Ataman2
1Ondokuz Mayıs University, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering, Samsun
2Agriculture and Food Ethics Association Vice Chairman of the Board, Ankara

We access our foods through agricultural and food systems. These systems encompass all elements and activities related to production, processing, storage, distribution, preparation, sale and consumption of foods as well as relevant socio-economic and environmental impacts. The safety and wholesomeness of foods have always been extremely important for consumers. Furthermore, in recent years, ethical issues in agricultural and food systems have become a new area of interest for consumers. Ethical principles determine values or virtues related to personal and professional behavior, social behavior and responsibilities towards society. Agricultural and food ethics must be effectively considered at all stages from farm to fork: food production, processing, marketing and consumption. There are significant inequalities around the World, especially in terms of access to food. In this review, basic ethical problem areas and respective ethical approaches in food production and food safety are reviewed.

Keywords: Food, food safety; food ethics

Mustafa Evren, Rahime Petek Ataman. Food Safety and Ethics. Turkish Journal of Bioethics. 2020; 7(4): 169-177

Sorumlu Yazar: Mustafa Evren, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale