ISSN 2148-5917
Hemşirelerin etik eğitiminin meslek hayatına yansıması konusundaki görüşleri [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(2): 85-97 | DOI: 10.5505/tjob.2016.52714

Hemşirelerin etik eğitiminin meslek hayatına yansıması konusundaki görüşleri

Şenay Gül1, İlknur Genç Kuzuca2, Neyyire Yasemin Yalım2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma hemşirelerin etik eğitiminin meslek hayatına yansıması konusundaki duygu, düşünce ve görüşlerini ortaya koyarak etik eğitiminin şekillenmesine katkı sunmak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, nitel araştırmalarda kullanılan veri toplama yöntemlerinden biri olan odak grup görüşmesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Aralık 2015- Ocak 2016 tarihleri arasında Ankara il sınırları içerisinde yer alan üniversite, eğitim araştırma ve devlet hastanelerinin dâhiliye, cerrahi ve yoğun bakım kliniklerinde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden ve eğitimleri sırasında etik eğitimi alan 21 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Toplam üç odak grup görüşmesinde elde edilen veriler tematik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hemşireler genellikle etik eğitiminde öğrendikleri bilgileri hatırlayamadıklarını, kinikte karşılaşılan vakalar üzerinde yapılan tartışmaların daha akılda kalıcı olduğunu belirtmişlerdir. Etik derslerinde öğrendikleri ile klinikte karşılaştıkları durumlar arasında çelişki yaşadıklarını; mesleki sınırların belirli olmaması, yönetimsel/ sistemden kaynaklanan sorunlar (malzeme-personel eksikliği, iş yükü fazlalığı) gibi pek çok faktörden dolayı nitelikli- kaliteli bakım veremediklerini ve dolayısı ile etik ilkelere uygun davranma konusunda yetersiz kaldıklarını belirtmişlerdir. Hemşireler etik eğitiminin önemli olduğunu, ancak teorik eğitimden çok, uygulamalı bir eğitim modeli benimsenmesinin eğitimin etkisini arttıracağını ve ayrıca eğitimin sürekli olması gerektiğini ifade etmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak hemşireler etik eğitiminin önemli olduğunu ancak eğitimin kalıcı olması gerektiğini; etik eğitimleri sırasında öğrendikleri ve doğru olduğunu bildikleri tutumları, klinikte yaşanan pek çok faktör nedeniyle çalışma hayatına yansıtamadıklarını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, hemşirelik lisans eğitim programlarında etik eğitiminin klinik odaklı ve interdisipliner olması, mezuniyet sonrasında da eğitim verilmesi gerektiği önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik eğitimi, klinik hemşiresi, etik, eğitim

The ideas of nurses about the reflection of ethic education in their professional life

Şenay Gül1, İlknur Genç Kuzuca2, Neyyire Yasemin Yalım2
1Hacettepe University Faculty of Nursing, Fundamentals of Nursing Department, Ankara
2Ankara University School of Medicine, Medical History and Ethics Department, Ankara

INTRODUCTION: This research was prepared as a qualitative study for the contribution to the ethics education studied during nursery education and reflections on nurses’ practices by researching nurse’s experiences.
METHODS: In this study, data were obtained by focus group discussion method used in qualitative research. This study was completed during December 2015 – January 2016 with nurses working at University Hospitals’, Training and Research Hospitals’, Local Hospitals’ Internal Medicine, Surgery and Intensive Care Unit Departments. Inclusion Criteria was obtained in ethics class during education and at least 1 year experience. 21 nurses included in this study. Participants were divided into 3 groups and focus group interview was made. The obtained data were analyzed by thematic analysis method.
RESULTS: Participant nurses remarked that in general they cannot remember the knowledge which they learned during ethical classes but case debates are more memorable. Nurses expressed that the most ethical problems are related to ethical principles, malpractice, lack of professional boundaries, managerial problems, systemic problems. They claimed that in most cases there is a contradiction between their learnings and situations that they encounter in clinics and they stated that they are insufficient to represent ethical behavior due to factors like work load, supply and personal deficiency, inadequate professional definition. Nurses stated that ethical education is important but practical education is more efficient than theory and education should be continuous.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result, nurses declared that ethical education is important but it should be continuous; they cannot reflect their knowledge on their practical life due to many factors that they encounter on the clinics. In this manner, ethical education at the nursery university program should be clinical oriented, multi-disciplinary and continuous after the graduation.

Keywords: nursing education, clinical nurse, ethics, education

Şenay Gül, İlknur Genç Kuzuca, Neyyire Yasemin Yalım. The ideas of nurses about the reflection of ethic education in their professional life. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(2): 85-97

Sorumlu Yazar: Şenay Gül, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale