ISSN 2148-5917
Biyoetik Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi; WOS Örneği [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(3): 87-99 | DOI: 10.5505/tjob.2019.52297

Biyoetik Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi; WOS Örneği

Sercan Kürklü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Tarihi ve Deontoloji, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Doğası gereği oldukça geniş ve karmaşık bir konu olarak biyoetik için artık daha geniş bir literatürden söz edilebilir. Gün geçtikçe genişleyen böyle bir literatürde gelişmelere yetişmek ciddi zaman almaktadır. Bu nedenle biyoetik alanında yapılan çalışmaların incelenmesi, araştırılması ve kısa sürede literatür bilgisi sunmak ve bu alanda farkındalık oluşturmak adına uygulanan nicel araştırmaların başında bibliyometrik analizler yer alabilir.
Bu çalışmanın amacı 1975 – 2019 yılları arasında biyoetik alanında yayımlanan 10085 çalışmanın bibliyometrik analizlerini ve trendlerini ortaya koymaktır. Bu sayede araştırmacılara biyoetik ile ilgili araştırmaların en çok hangi alanda yapıldığı, hangi ülkelerde yapıldığı ve daha çok hangi dergilerde yayımlandığı hakkında temel bilgi sağlanması amaçlanmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Web of Science Core Collection Veri tabanı kullanılarak “bioethics” konu başlığında tarama yapılmıştır. Çalışmalar ülke, dergi, yayın yılı, yayın sayısı, yayın türü, yayın dili ve konu eğilimleri ile araştırmaya destek veren üniversiteler bibliyometrik analizle incelenmiştir. Veriler ayrıca; Google Trends, Carrot ve Google Ngram gibi bazı araçlarla da detaylı analiz edilmiştir.
BULGULAR: Yapılan analizler sonucunda; “Biyoetik” alanında en fazla yayının 2015 yılında yapıldığı (n=733, %7,26), en fazla İngilizce (n=8441; %83,69), İspanyolca (n=762, %7,55), Fransızca (n=246, %2,44) dillerinde çalışma yapıldığı, araştırmaların en fazla Amerika (n=3682; %36,51), İngiltere (n=757; %7,50) ve Kanada (n=666; %6,60)’ da yapıldığı, Türkiye’nin ise literatüre 51 makale ile %0.50 katkı sağlayarak 31. sırada yer aldığı ve 7 Türkçe yayınlanmış çalışmanın olduğu görmekteyiz.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biyoetik alanındaki çalışmalara en çok destek veren üniversiteler sıralamasında Toronto Üniversitesi ilk sırada yer almakta, Türkiye’den Ankara Üniversitesinin 11, Gaziantep Üniversitesinin sekiz, Gazi ile Hacettepe Üniversitesinin ise beşer makale ile katkıda bulunduğunu görmekteyiz. Biyoetik konusunda yapılan bu analizler ile çalışmalar için yol haritasının çıkarılması ile zaman yönetimi ve hedefe yönelik bir farkındalık oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Biyoetik, Bibliyometrik, Sosyal Ağ Analizi.

Bibliometric Analysis of Research on Bioethics; WOS Example

Sercan Kürklü
Saglik Bilimleri University, Institute of Health Sciences, History of Medicine And Deontology,Ankara

INTRODUCTION: As a very wide and complex subject by nature, there is now a broader literature on bioethics. It is taking time to keep up with the developments in such an expanding literature. For this reason, bibliometric analysis can be one of the leading quantitative researches that are applied in the field of bioethics to investigate, research and present literature knowledge and to create awareness in this field. The aim of this study is to reveal the bibliometric analysis and trends of 10085 studies published in bioethics between 1975 and 2019. In this way, it is aimed to provide the researchers with a basic knowledge about the field in which bioethics researches are carried out the most, in which countries and in which journals they are published.

METHODS: Using the Web of Science Core Collection Database, "bioethics" was searched and the studies were examined as countries, journals, publication years, number of publications, publication types, publishing languages and subject trends, and universities supporting the research by bibliometric analysis. The data also includes; It has also been thoroughly analyzed with some tools such as Google Trends, Carrot and Google Ngram.
RESULTS: As a result of the analyzes; Most publication in bioethics were 2015 (n = 733, 7.26%), the highest number of studies were conducted in English (n=8441; %83,69), Spanish (n=762, %7,55), French (n=246, %2,44), Most of the researches were conducted in USA (n=3682; %36,51), England (n=757; %7,50) and Canada (n=666; %6,60). Turkey's contribution to the literature by providing 51 articles was 0.50% which ranks 31 and, there are 7 published studies in Turkish.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The University of Toronto is ranked first in the list of universities that support bioethics studies, and we see that Ankara University from Turkey contributes 11 articles, Gaziantep University 8 articles and Gazi University and Hacettepe University contribute 5 articles. Bibliometric Analysis on bioethics, it will create time management and goal-oriented awareness by creating a roadmap for the studies.

Keywords: Bioethics, Bibliometric, Social Network Analysis.

Sercan Kürklü. Bibliometric Analysis of Research on Bioethics; WOS Example. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(3): 87-99

Sorumlu Yazar: Sercan Kürklü, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale