ISSN 2148-5917
Öğrenci Hemşirelerde Profesyonel Benlik Kavramı ve Ahlaki Duyarlılık: Tanımlayıcı ve İlişki Arayıcı Çalışma [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(1): 25-33 | DOI: 10.5505/tjob.2021.35119

Öğrenci Hemşirelerde Profesyonel Benlik Kavramı ve Ahlaki Duyarlılık: Tanımlayıcı ve İlişki Arayıcı Çalışma

Mustafa Levent Özgönül1, Nurcan Kırca2, Yeliz Karaçar3, Kerime Bademli3
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum, Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, bir hemşirelik fakültesinde öğrenim gören öğrenci hemşirelerde ahlaki duyarlılık ile mesleki benli kavramı arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı ve ilişki arayıcı çalışma 381 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama araçları olarak Öğrenci Bilgi Formu, Öğrenci Hemşireler İçi Mesleki Benlik Kavramı Ölçeği ve Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılmıştır. Verileri analiz etmek için tanımlayıcı ve çıkarımsal istatistikler kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelik öğrencilerinin mesleki benlik kavramı ile ahlaki duyarlılıkları arasında zayıf ve ters bir ilişki bulundu. Ahlaki duyarlılık puanındaki azalma, yüksek mesleki benlik kavramı ile ilişkilendirilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ahlaki duyarlılık puanındaki azalma ile yüksek mesleki benlik kavramı arasında bir korelasyon vardı.

Anahtar Kelimeler: Ahlaki duyarlılık, öğrenci hemşireler, hemşirelik eğitimi, profesyonel benlik kavramı

Professional Self-Concept and Moral Sensitivity in Nursing Students: A Descriptive and Correlational Study

Mustafa Levent Özgönül1, Nurcan Kırca2, Yeliz Karaçar3, Kerime Bademli3
1Akdeniz University Faculty of Medicine, History of Medicine and Ethic Department, Antalya, Turkey
2Akdeniz University, Faculty Of Nursing, Department of Obstetrics & Gynecological Nursing,antalya
3Akdeniz University, Faculty Of Nursing, Department Psychiatric Nursing, Antalya

INTRODUCTION: This study was conducted to identify the professional self-concept and the related factors among student nurses studying at a nursing faculty and to investigate the relationship between moral sensitivity and the professional self-concept.
METHODS: This was a descriptive and correlational study carried out on 381 nursing students. The Student Information Form, Professional Self-Concept Scale for the Student Nurses, and the Moral Sensitivity Questionnaire were employed as the study tools. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data.
RESULTS: A weak and reverse relationship was found between the professional self-concept and moral sensitivity of nursing students. A decrease in moral sensitivity score was correlated with a high professional self-concept.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was a correlation between a decrease in moral sensitivity score and a high professional self-concept.

Keywords: Moral sensitivity, nursing students, nursing education, professional self-concept

Mustafa Levent Özgönül, Nurcan Kırca, Yeliz Karaçar, Kerime Bademli. Professional Self-Concept and Moral Sensitivity in Nursing Students: A Descriptive and Correlational Study. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(1): 25-33

Sorumlu Yazar: Nurcan Kırca, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale