ISSN 2148-5917
Ulusal hemşirelik dergilerinin araştırma ve yayın etiği politikalarının dergi internet siteleri üzerinden incelenmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 137-154 | DOI: 10.5505/tjob.2015.25733

Ulusal hemşirelik dergilerinin araştırma ve yayın etiği politikalarının dergi internet siteleri üzerinden incelenmesi

Şerife Yılmaz Gören1, Neyyire Yasemin Yalım2
1Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Ulusal hemşirelik dergilerinin yayın politikalarında yayın etiğine ve buna ilişkin kurallara ne ölçüde yer verdiklerini internet sitelerinde bu konuda yer alan bildirimleri değerlendirerek incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın evrenini, hemşirelik alanında akademik yayın yapan ve 2015 yılı itibariyle yayın hayatına devam etmekte olan toplam 15 ulusal hemşirelik dergisi oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında yayın yapan tüm hemşirelik dergilerinin internet siteleri incelenmiş; internet sitelerindeki yayın etiğine ilişkin ifadeler başlıklar altında toplanarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler frekans analiziyle değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelik dergilerinin hepsi hakemli dergi olup, % 53,3’ü de indeksli dergidir. İncelenen hemşirelik dergilerinin internet sitelerindeki içeriğe ilişkin değerlendirmede; dergilerin % 93,3’ü dergiye yayınlanmak üzere sunulan yazıların daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve değerlendirme altına alınmamış olmasını; % 73,3’ü daha önce sunulan çalışmaların sunulduğu toplantı adı, yer ve tarihin belirtilmesini; % 53,3’ü insan öğesini kapsayan tüm araştırmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri'ne uyulmasını; % 60,0’ı etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul kararı alınmış olmasını; % 53,3’ü alınmış olan etik kurul kararının belgelendirilmesini ve bir kopyasının dergiye gönderilmesini; % 53,3’ü gönderilen araştırmalarda katılımcılar ya da vasilerinden aydınlatılmış onam alındığının belirtilmesini; % 73,3’ü araştırma için maddi destek veya herhangi bir kurumdan fon sağlanmışsa belirtilmesini, yazar(lar)ın bu desteği sağlayan kurumlarla çıkar ilişkisi içinde olup olmadığını “Çıkar çatışması” başlığı altında bildirilmesini; % 60,0’ı telif haklarıyla ilgili yazarlara bilgi vermekte ve dergiye devretmesini istemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İncelenen dergilerin kullandıkları ortak bir standart olmadığı, dergilerin yayın etiği ile ilgili süreci elektronik ortamda yeterli düzeyde belirtmedikleri, bazı konularda detaylı, bazı konulardaysa kısa açıklamalar halinde yetersiz bilgi verdikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik dergileri, yayın etiği; web sitesi

Examination of national nursing journals’ websites for their research and publishing ethics policies

Şerife Yılmaz Gören1, Neyyire Yasemin Yalım2
1Duzce University School Of Health
2Ankara University School Of Medicine

INTRODUCTION: To examine to what extent the national journals of nursing announce their policies about publication ethics and related rules on their websites.
METHODS: Target population of the study is all the national academic nursing journals which are being published in Turkey as of 2015; total number of the journals that meets this criterion is 15. composed totally of 15 national nursery journals performing academic publication about nursery and which are active as of 2015. Websites of all these journals are examined and the expressions about publication ethics on their websites are gathered and classified. The data is evaluated by frequency analysis.
RESULTS: All the journals included in the research are peer-reviewed and 53.3% of them are indexed. The content analysis of the website texts revealed that 93.3% of the journals require that the submitted papers should not have been published beforehand in any other journals nor accepted for publication or taken under evaluation. 73.3% want the name, place and date of the meeting if the submitted studies were previously presented in a scientific occasion. 53.3% of them require the researchers to follow Helsinki Declaration’s rules in all studies including human subjects and 60% of them ask ethics committee decisions to be taken for studies requiring ethical council decision; where 53.3% want these decisions to be documented. 53.3% of the journals want researchers to declare informed consents either from the participants or representatives of the participants of the research were received. 73.3% of the journals require a declaration that indicates financial support or funding received from any organization under the rubric of conflict of interest. 60% of them inform authors about copyright issues and ask the authors to fill up a copyright transfer form.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that examined journals have no common standards, that they do not sufficiently mention the process about publication ethics in electronic environment, that they sometimes provide too much details and sometimes insufficient information in the form of short explanations.

Keywords: Nursing journals, publication ethics; websites

Şerife Yılmaz Gören, Neyyire Yasemin Yalım. Examination of national nursing journals’ websites for their research and publishing ethics policies. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(2): 137-154

Sorumlu Yazar: Şerife Yılmaz Gören, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale