ISSN 2148-5917
Hemşirelikte Etik Eğitimi Konusunda Eğitimcilerin Görüş ve Önerilerinin Değerlendirilmesi [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(2): 70-81 | DOI: 10.5505/tjob.2021.24008

Hemşirelikte Etik Eğitimi Konusunda Eğitimcilerin Görüş ve Önerilerinin Değerlendirilmesi

Seyhan Demir Karabulut1, Neyyire Yasemin Yalım2, Serap Şahinoğlu3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD, Ankara (Emekli Öğretim Üyesi), Türkiye Biyeoetik Derneği Başkanı
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma hemşirelik lisans programında yer alan etik konularına veya dersine ilişkin mevcut durumu ortaya çıkarmak ve hemşirelik lisans programı eğitimcilerinin etik eğitimi ile ilgili deneyim ve önerilerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, eğitimcilerin görüş ve önerilerinin yer aldığı betimsel tipte niceliksel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Türkiye sınırları içerisindeki hemşirelik lisans programlarının bulunduğu üniversitelerin hemşirelik bölümü eğitimcileri oluşturmuş ve bu bağlamda 1000 eğitimciye elektronik posta aracılığıyla elektronik anket linki gönderilmiş, uygulama 200 katılımcı ile tamamlanmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdesel dağılımlar, Ki-Kare, Fisher’s Exact testi ve Pearson Ki-Kare testi kullanılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların çoğunluğunun öğretim görevlisi (%39) olduğu çalışmada, hemşire olan eğitimciler çalışmanın %95,5’ini oluşturmaktadır. Yapılan analizlerde, katılımcıların %19,5’i bağımsız bir etik dersi yürütürken, %51,5’i herhangi bir ders kapsamında etik içerikli bir konu anlatmaktadır. Etik dersi yürütenlerin %69,2’sinin etik konusunda formal bir eğitim aldığı, %78,4’ünün etik konusunda kurs, kongre ve seminerlere katıldığı belirlenmiştir. Ayrıca etik dersi yürütenlerin %42,1’i “Hemşirelik Esasları” anabilim dalında görevlidir. Elde edilen bulgulara göre %67 katılımcının kurumunda etik konularının anlatıldığı ayrı bir etik dersi bulunmakta ve %78,4 oranında katılımcının kurumunda ise etik dersi “zorunlu” ders olarak yer almaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Etik eğitimi veren katılımcılardan elde edilen bilgiler ve önerileri, konu ile ilgili tüm paydaşlar ve karar verici mekanizmalara yol gösterici olacaktır. Bu anlamda araştırmada elde edilen sonuçlar ışığında, hemşirelerin yaşadıkları etik sorunların temel alınarak hemşirelik etik eğitimine yönelik çekirdek müfredatın oluşturulması, ayrı bir ders olarak yer almasıyla birlikte hemşirelik alanının diğer ders konularına da entegre edilmesinin ve özellikle de klinik uygulamalarda etik eğitimine devam edilmesinin gerekliliği gibi hemşirelikte etik eğitiminin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülen hususlara öncelik verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Etik, etik eğitimi; hemşirelik; hemşirelik eğitimi; hemşirelik etiği

Evaluating the Views and Suggestions of Educators on Ethics Education in Nursing

Seyhan Demir Karabulut1, Neyyire Yasemin Yalım2, Serap Şahinoğlu3
1Department of History of Medicine and Ethics, Başkent University, Ankara, Turkey
2Department of History of Medicine and Ethics, Ankara University, Ankara, Turkey (Emeritus Professor); President of the Turkish Bioethics Association
3Department of History of Medicine and Ethics, Ankara University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to reveal the current situation regarding ethical issues or courses in the nursing undergraduate program and to evaluate the experiences and suggestions of the nursing undergraduate program educators about ethical education.
METHODS: This research is a descriptive quantitative study that includes the opinions and suggestions of the educators. The universe of the research was created by educators of the nursing department of universities where there are nursing undergraduate programs within the borders of Turkey. In this context, an electronic survey link was sent to 1000 educators via e-mail, and the application was completed with 200 participants. Frequency and percentage distributions, Chi-Square, Fisher’s Exact test and Pearson Chi-Square test were used in the analysis of the data.
RESULTS: In the study where the majority of the participants were lecturers (39%), educators who are nurses constitute 95.5% of the study. According to the analyzes, 19.5% of the participants conduct an independent ethics course and 51.5% of them teach an ethical subject within the scope of any course. It was determined that 69.2% of those who conducted the ethics course received formal training on ethics, and 78.4% attended courses, congresses and seminars on ethics. In addition, 42.1% of those who teach ethics are working in the “Principles of Nursing” department. According to the results, 67% of participants have a separate ethics course in their institution, in which ethical issues are explained and in 78.4% of participants’ institutions, the ethics course is included as a “mandatory” course.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The information and suggestions obtained from the participants who provide ethics training will guide all stakeholders and decision-making mechanisms on the subject. In the light of the results obtained in the study; A core curriculum for nursing ethics education should be created based on the ethical problems faced by nurses. Although it remains a separate course, the field of Nursing should also be integrated into other course topics. In particular, priority should be given to issues that are considered to contribute to the development of ethical education in nursing, such as the need to continue ethical education in clinical practice.

Keywords: Ethics, ethics education; nursing; nursing education; nursing ethics

Seyhan Demir Karabulut, Neyyire Yasemin Yalım, Serap Şahinoğlu. Evaluating the Views and Suggestions of Educators on Ethics Education in Nursing. Turkish Journal of Bioethics. 2021; 8(2): 70-81

Sorumlu Yazar: Seyhan Demir Karabulut, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale