ISSN 2148-5917
İş güvenliği uzmanlarının ücretlerini denetledikleri kurumlardan almaları nedeniyle karşılaştıkları etik sorunlar [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(3): 146-164 | DOI: 10.5505/tjob.2016.21939

İş güvenliği uzmanlarının ücretlerini denetledikleri kurumlardan almaları nedeniyle karşılaştıkları etik sorunlar

Burcu Namal, Hilal Kanber, Mustafa Volkan Kavas
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, çalışanların yaşamını tehlikeye sokan, sağlığını tehdit eden, ekonomiye zarar veren, ‘iş kazası’ ve ‘meslek hastalığı’ denilen olayları önlemeyi amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının iş yerlerinde etik değerleri gözeterek denetim yapabilmeleri için mesleki bağımsızlığa sahip olmaları ve işlerinin temel öğesi olan sağlık ve güvenliği öncelik olmaktan çıkaracak herhangi bir zorunluluğa tabi olmamaları gerekmektedir. Bu çalışmada iş güvenliği uzmanının denetlenen kuruluşla kurdukları istihdam ve ücretlendirme ilişkisinin, uzmanların mesleki bağımsızlığı üzerindeki etkisi araştırılmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Ankara’da araştırmanın yapıldığı tarihte aktif olarak görev yapan ve en az 6 aylık tecrübe sahibi toplam 10 iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla görüşülmüştür. Ham veri tematik analize tabi tutulmuştur.
BULGULAR: “Mesleki motivasyon”, “meslek hayatında yaşanan sorunlar”, “ücretin denetlenen kuruluştan alınması” ve “görüşmecilerin çözüm önerileri” ana temalar olarak belirlenmiştir. Alt-temalar, bu boyutların sonuç ve işlevleri bakımından ayrıca gruplandırılmıştır. Çalışmamızda uzmanların, işsizlik kaygısı yaşadıkları, baskı altında çalıştıkları, taviz vermek zorunda kaldıkları, işlevsiz hissettikleri ve işlerine yabancılaştıkları temel bulgular olarak tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İşverenin tutumu ve tavrı iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının verimliliğini etkilemekte, uzmanların mesleki bağımsızlığı, işverenin inisiyatifine bırakılmaktadır. İş güvenliği uzmanı, işçinin sağlığını korumak ile kendi ev geçimini sağlamak arasında bir seçim yapmak zorunda kalmaktadır. İş güvenliği uzmanlarının görevlerini yerine getirirken, bilgileri ve vicdanları doğrultusunda bağımsız kararlar alarak uygulayabilmeleri ancak işverenle kurdukları istihdam ilişkisinin ortadan kalkmasıyla mümkün görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: iş sağlığı, iş güvenliği, istihdam ilişkisi/politikası, yabancılaşma

The ethical problems that occupational safety specialists face because of getting their wages from the institutions they inspect

Burcu Namal, Hilal Kanber, Mustafa Volkan Kavas
Ankara University Medical Faculty, Medical History And Ethics Department

INTRODUCTION: The occupational health and safety practice, aims to prevent the events called “work accident” and “occupational disease,” which jeopardize the life and health of the employees and are harmful to the economy. To conduct inspections regarding the ethical values, it is necessary that the occupational health and safety (OHS) specialist is independent professionally and is not tied to any obligations that would take precedence over the main factors of their job; safety and health. In this study, the effect of the employment and charging relations between the OHS specialists and the inspected enterprise on the independence of OHS specialist is inquired.
METHODS: Semi-structured in-depth interview technique was used in this study. 10 OHS specialist were interviewed who were working actively at the time the data was collected and had at least 6 months job experience by then. The rough data were analyzed thematically.
RESULTS: “Professional motivation”, “professional problems”, “being paid by the inspected institution”, “solution offers of the interviewers” emerged as the main themes. The sub-themes were classified in the terms of the functions and outcomes of these dimensions. It is determined as the main findings that the OHS specialist feel unemployment anxiety, work under pressure, have to compromise with unpleasant conditions, feel useless and alienate to the work.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The attitude of the employer effects the productivity of the occupational health and safety practices. The level of professional independence of the OHS specialist is dependent on the employer. The OHS specialist is usually obliged to prefer either protecting the employee’s health or sustaining his/her own means of living. The OHS specialist’s ability to make a judgment independently in accordance with his/her wise and consciences seems to be possible only when the employment and charging relations between the hirer and OHS specialist are removed.

Keywords: occupational health, occupational safety, employment policy/relation, alienation

Burcu Namal, Hilal Kanber, Mustafa Volkan Kavas. The ethical problems that occupational safety specialists face because of getting their wages from the institutions they inspect. Turkish Journal of Bioethics. 2016; 3(3): 146-164

Sorumlu Yazar: Burcu Namal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale