ISSN 2148-5917
Sağlık bilimlerinde etik eğitimi nasıl olmalı? [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(3): 213-224 | DOI: 10.5505/tjob.2015.19483

Sağlık bilimlerinde etik eğitimi nasıl olmalı?

Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group
Sorumlu Yazar: M. Volkan Kavas. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi Ve Etik Anabilim Dalı, Ankara

Cambridge Biyoetik Eğitimi Konsorsiyumu, kişiler ve kurumları birlikte çalışarak ülkelerinde biyoetik eğitimini geliştirmeye teşvik etmek üzere 2011’de kuruldu. Bu amaçla, ülkelerin birbirleriyle karşılıklı projeler geliştirecekleri ve bilgi paylaşacakları Türkiye dahil ülke temelli çalışma grupları kurulmasına öncülük etti. Türkiye çalışma grubu, amaçlarını ve stratejilerini etik eğitimi ve ahlaki akıl yürütme hakkındaki farkındalığını artırmak ve bir dizi çalıştayla genel toplum için ve üniversitelerde ve hastanelerde etiğin nasıl öğretildiğini modellemek üzere profesyonellik müfredatlarıyla ilgili fikirleri paylaşmak olarak belirledi.
Türkiye Çalışma Grubu, üçüncü çalıştayını sağlık çalışanlarının ahlaki gelişimi bağlamında etik eğitimi metodolojisiyle ilgili var olan zorluklarla ilgili bir yaklaşım geliştirmeyi tartışmak için, “Sağlık bilimlerinde etik nasıl öğretilebilir?” teması üzerinde gerçekleştirdi. Çalıştay, bu soruyu yanıtlayarak, işbirliği ve etkileşimi önemine vurgu yapıp eğitimcileri ve profesyonelleri klişelerden özgürleştirerek yenilikçi eğitim yöntemleri için yollar aramaya cesaretlendirmeyi amaçlamıştır. Bu çalıştayda Grup tarafından atıfta bulunulan temaların sistematik olarak gözden geçirilmesinin, ileri tartışma ve uygulamalar için başlangıç oluşturacak yapısal bir temel olacağını düşünüyoruz.
Tıp eğitiminin öğrenme ortamının, öğrencinin mesleki beceriler, bilgi ve tutumları olduğu kadar etikle-ilişkili becerileri de edinmesi üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. Tıp eğitiminde daha öğrenci-merkezli ve mesleki değerler- yönelimli müfredatlara son yıllarda artan eğilim dikkate alındığında, bugün mezunların daha insancıl ve erdemli olması beklenebilir. Diğer yandan, öğrenciler doktor olma yolculuğuna başladıkları sırada genel olarak idealist ve merhametlidirler. Ancak, öğrencilerin iyi niyetlerine ve tıp fakültelerinin etik ve ilişkili beceri ve tutumları öğretme çabalarına rağmen, sağlık çalışanı olmaya doğru ilerleyen çoğu öğrencide er ya da geç kinisizm baş gösterir. Cambridge Biyoetik Eğitimi Konsorsiyumu Türkiye Çalışma Grubu, öğrenci merkezli ve mesleki değerler-yönelimli bir müfredatı, daha insancıl ve erdemli öğrenciler yetiştirme konusunda çözüm olarak önermektedir. Modern tıbbın ve tıp eğitiminin günümüzdeki yapısında bulunan engellere rağmen, etkili öğrenci-merkezli eğitim yöntemleri ve gizli müfredatın olumsuz etkileriyle başetmede ve sonuçta etik yeterlik, ahlaki farkındalık ve düşünümsel beceriler anlamında daha iyi donanmış sağlık çalışanları yetiştirmede yardımcı olacak çeşitli stratejiler mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Tıp Eğitimi, Mesleki Değerler, Profesyonellik, Ekip Çalışması, Çalıştay

How can ethics be taught in health sciences?

Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group
Corresponding Drafter: M. Volkan Kavas. Ankara University, Faculty Of Medicine, Department Of History Of Medicine And Ethics, Ankara, Turkey

The Cambridge Consortium of Bioethics Education was established by the Cambridge University Press in 2011 to encourage people and institutions to work together on developing bioethics education in their countries. To that aim, Consortium initiated country-based working groups including Turkey by setting up working groups to share information and develop mutual projects with each other. Turkey Working Group specified its aims and strategies to raise awareness in ethics education and moral decision making and share ideas on professionalism curricula in order to further model how bioethics is taught in universities, hospitals, and for the general public by a series of workshops.
The Turkey Working Group realized its third workshop on the theme “How can ethics be taught in health sciences?" to discuss developing an approach towards the current challenges of methodology of ethics education in the context of healthcare professionals’ moral development. By answering this question, the Workshop aimed to emancipate educators, professionals from clichés by encouraging them to seek ways for innovative educational methods, by giving emphasis on the importance of collaboration and interaction. We think the systematical review of the themes referred by the Group in this workshop, would be a useful initial structural ground for further discussions and implementations.
The learning environment of medical education has both negative and positive influences on students’ acquisition of ethics-related skills, as well as professional skills, knowledge and attitudes. Considering the recent trend in medical education towards more student-centered and professional values-oriented curricula, one should expect that today graduates are more humanistic and virtuous. On the other hand, students are generally idealistic and compassionate when they start the journey to become doctors. However, despite students’ good intentions and medical schools’ struggle for improving teaching of ethics, related skills and attitudes, cynicism emerges eventually in most of the students while they are becoming healthcare professionals. The Cambridge Bioethics Education Turkey Group proposes that a student-centered and professional values-oriented curriculum can help to raise more humanistic and virtuous students. Despite the barriers in the current structure of modern medicine and medical education, there are effective student-centered teaching methods and various strategies to overcome negative influences of the hidden curricula, which in the end help us produce better equipped healthcare professionals in terms ethical competency, moral awareness and reflective skills.

Keywords: Medical Education, Professional Values, Professionalism, Team Working, Çalıştay

Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group. How can ethics be taught in health sciences?. Turkish Journal of Bioethics. 2015; 2(3): 213-224

Sorumlu Yazar: Cambridge Consortium of Bioethics Education Turkey Working Group, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale