ISSN 2148-5917
Turkish Journal of Bioethics
The Right to Health and Its Elements [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(3): 105-113 | DOI: 10.5505/tjob.2022.72324

The Right to Health and Its Elements

Sertaç Şahin Atabay
Istanbul Medipol University, Institute of Social Sciences Health Law Doctorate Program, Istanbul

The right to health is a concept that does not have a long history and has newly begun to gain a place for itself in classical human rights theory. Today it is accepted that, the boundaries of the theoretical hierarchy of human rights are blurred and all human rights are interrelated. Parallel to the development of the human rights theory, the importance of right to health is increasing, both in international and national legal provisions. This study focuses on the definition and elements of the right to health. In this regard, the international legal provisions on the right to health and its main elements will be explored. Then, what kind of obligations that states have regarding the right to health will be mentioned. Finally, the legal provisions in the Turkish Law will be explained.

Keywords: Right to health, human rights; obligations of states

Sağlık Hakkı ve Unsurları

Sertaç Şahin Atabay
İstanbul Medipol Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Doktora Programı, İstanbul

Sağlık hakkı geçmişi çok eskiye dayanmayan ve klasik insan hakları teorisi içinde kendisine yeni yer edinmeye başlamış bir kavramdır. Günümüzde insan hakları arasındaki teorik hiyerarşinin sınırlarının silikleştiği ve tüm insan haklarının birbiriyle ilişki içinde olduğu kabul edilmektedir. Sağlık hakkı da insan hakları teorisindeki bu gelişmeye paralel olarak hem uluslararası metinlerde hem de ulusal mevzuatımızda önemini arttırmaktadır. Bu çalışmada sağlık hakkının tanımı ve unsurlarına değinilecektir. Bu kapsamda sağlık hakkının yer aldığı uluslararası belgelerden bahsedilecek, unsurları anlatılmaya çalışılacaktır. Daha sonra sağlık hakkı konusunda devletlerin ne gibi yükümlülükleri olduğuna değinilecek ve son olarak da Türk Hukuku’nda sağlık hakkına ilişkin düzenlemeler anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık hakkı, insan hakları; devletlerin yükümlülükleri

Sertaç Şahin Atabay. The Right to Health and Its Elements. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(3): 105-113

Corresponding Author: Sertaç Şahin Atabay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale