ISSN 2148-5917
Turkish Journal of Bioethics
Factors Affecting The Attitudes of Physicians to be a Member of the Turkish Medical Association: Sample of Denizli [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(2): 37-55 | DOI: 10.5505/tjob.2022.59672

Factors Affecting The Attitudes of Physicians to be a Member of the Turkish Medical Association: Sample of Denizli

Mehmet Demirci1, Serap Şahinoğlu2
1Department of History of Medicine and Ethics, Pamukkale University, Faculty of Medicine, Denizli, Turkey
2Department of History of Medicine and Ethics, Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara Turkey

Introduction: The Turkish Medical Association (TMA) is a professional organization having the characteristics of a public institution in nature, established under the Law number: 6023. In this study, it was aimed to reveal the views and attitudes of physicians about membering of TMA.
Methods: The sample of this study, consists of 40 physicians working in Denizli city center. The reasons for physicians’ membership, non-membership and withdrawal from the association were determined by using open-ended questions through faceto- face interviews, one of the qualitative research methods.
Results: Physicians, who joined the association voluntarily, reported that they became member of the association because (i) they “considered membership as a part (necessity) of the profession”, (ii) they “wanted to contribute to professional solidarity” and because of (iii) “colleague orientation”. Physicians who became members out of necessity, on the other hand, provided reasons for joining the association as desire for “working in a private institution” or “wishing to benefit from the facilities of the association”. Among the reasons for why they withdraw from the association or why they do not join the association include considering “TMA being political”, “fear of being labeled”, finding it “useless or not needing it”, “turning to alternative associations”, “having no invitation or information” and “problems regarding membership fees”.
Discussion and Conclusion: As a result, physicians’ lack of knowledge about TMA negatively affects their attitudes towards membership.

Keywords: Turkish medical association, membership; professional association

Hekimlerin Türk Tabipleri Birliği’ne Üye Olma Tutumlarını Etkileyen Faktörler: Denizli İli Örneği

Mehmet Demirci1, Serap Şahinoğlu2
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Denizli,Türkiye
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Giriş ve Amaç: Türk Tabipler Birliği (TTB) 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki bir meslek örgütüdür. Bu çalışmada hekimlerin TTB üyeliğine ilişkin görüş ve tutumlarının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
Yöntem ve Gereçler: Çalışmanın katılımcılarını Denizli İl Merkezi’nde çalışan 40 hekim oluşturmaktadır. Hekimlerin tabip odasına üye olma, üye olmama ve üyelikten çıkma nedenleri nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşmelerle açık uçlu sorular sorularak belirlenmeye çalışıldı.
Bulgular: Gönüllü üye olan hekimler örgüte katılma nedenlerini, “üye olmayı mesleğin bir parçası (gerekliliği) olarak görme”, “mesleki dayanışmaya katkıda bulunma isteği”, “meslektaş yönlendirmesi” gibi ifadelerle dile getirdiler. Zorunluluktan dolayı üye olan hekimler ise “özel kurumda çalışma” veya “tabip odasının imkanlarından faydalanmak isteme” gibi gerekçeleri üye olma nedeni olarak sundular. “TTB’nin siyasi olması”, “etiketlenme korkusu”, “faydasız bulma veya ihtiyaç duymama”, “hekimlerin alternatif derneklere yönelmesi”, “herhangi bir davetin veya bilgilendirmenin olmaması”, “üyelik aidatları ile ilgili sorunlar” gibi başlıklar ise hekimlerin üye olmama ve üyelikten ayrılma nedenleri arasında sayılabilir.
Tartışma ve Sonuç: Sonuç olarak hekimlerin TTB ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmaması üye olma konusundaki tutumlarını olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk tabipleri birliği, üyelik; meslek örgütü

Mehmet Demirci, Serap Şahinoğlu. Factors Affecting The Attitudes of Physicians to be a Member of the Turkish Medical Association: Sample of Denizli. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(2): 37-55

Corresponding Author: Mehmet Demirci, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale