ISSN 2148-5917
Turkish Journal of Bioethics - Turkish Journal of Bioethics: 9 (1)
Volume: 9  Issue: 1 - Spring/Bahar 2022
EDITORIAL
1.Editorial
Gürkan Sert
Page 1
Abstract | Full Text PDF

LETTER TO THE EDITOR
2.Ethics of Thinking: The Gateway to “Getting a Place on Earth”
Gülay Halidi
doi: 10.5505/tjob.2022.48303  Pages 2 - 4
Abstract | Full Text PDF

3.Contribution of the Sociological Evaluation of the First and the Second Generation to Future Generations
Lütfi Telci
doi: 10.5505/tjob.2022.37928  Pages 5 - 12
Abstract | Full Text PDF

ORIGINAL ARTICLE
4.Multiple Perspectives on Surrogacy and In-Vitro Fertilization in Turkey
Sertaç Şahin Atabay, Ezgi Siir Kıbrıs
doi: 10.5505/tjob.2022.48343  Pages 13 - 20
Türkiye’de taşıyıcı annelik dahil üçüncü şahısları içeren her türlü Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları (ÜYTE) Kasım 2018’de yasaklanmıştır. Buna rağmen yurt dışında taşıyıcı anne arayanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Resmi otoriteler ise sadece evli heteroseksüel çiftler için tüp bebek yöntemlerini teşvik etmektedir. Bu durum taşıyıcı annelik uygulamasına ilişkin birçok etik meselenin yanı sıra hem Türkiye’de hem de dünyada yasal düzenlemelerin tartışılmasına sebep olmaktadır. Bu makalede, Türkiye’deki taşıyıcı annelik uygulaması hakkında temel kavramsal ve yasal bir çerçeve sunulmakta, etik sorunların hukuka olan etkisi incelenmektedir.
In November 2018, all types of Assisted Reproductive Technologies (ART) involving third parties, including surrogacy, were prohibited in Turkey. In-Vitro Fertilization (IVF) methods for married heterosexual couples, however, are highly promoted by the official-legal framework despite the fact that the number of people seeking surrogate mothers abroad has been increasing dramatically. This reveals not only several ethical questions about the practice of surrogacy but also legal debates both in Turkey and in the world. Thus, this article presents a conceptual and legal framework for the practice of surrogacy in Turkey. It aims to make a basic examination of surrogacy and introduce some of the ethical questions and their implications for law in this area.

5.HES Code Application and Protection of Personal Data Within the Scope of E-Government Applications
Ş. Ceren Oğuz
doi: 10.5505/tjob.2022.59454  Pages 21 - 28
Teknolojinin hızlı gelişimi ve bu gelişimin devletleri dönüşüme zorlamasıyla beraber günümüzde artık bilgi toplumu bir hayli önem ve popülarite kazanmıştır. Bilgi toplumlarının bir gerekliliği olarak, e-dönüşüm süreci ülkemizde de internetin ve teknolojinin yayılmasıyla hızla gelişmektedir. Bu gelişme beraberinde internet ortamından sağlanan kamusal hizmetlerin çerçevesi ve özellikle bu hizmetler kapsamında kişilerin kişisel verilerinin korunması durumunu da getirmektedir. İşbu makale kapsamında kısaca ülkemizdeki e-dönüşümün tarihçesi anlatılacak olup buradan da özellikle e-devlet kapısı projesi, HES kodu uygulaması ve bu uygulama kapsamında işlenen kişisel veriler genel olarak incelenecektir.
With the rapid development of technology, and the immediacy in which these developments have forced the states to transform have raised the importance and popularity of the information society. As a necessity of information societies, the e-transformation process has been developing rapidly in our country with the spread of internet and technology. This development brings with it the framework of public service provided through the internet, and the protection of personal data of individuals within the scope of these services. Within the scope of this article, the history of e-transformation in our country will be briefly explained, and from there, especially the e-government gate project, the HES code application and the personal data processed within the scope of this application will be generally examined.

REVIEW
6.Content and Processing of Personal Data Obtained in Oral and Dental Health Services
Tan Fırat Eyüboğlu
doi: 10.5505/tjob.2022.65365  Pages 29 - 35
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilanı ile sağlık verileri özel nitelikte kişisel veri ilan edilmiş ve bu verilerin sorumluları ile veri işleyenlerin yükümlülükleri ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde elde edilen söz konusu özel nitelikteki kişisel verilerin içeriği ve veri işlenmesinde rol alan taraflar ile bu tarafların yükümlülükleri ve sorumlulukları hizmetin doğası gereği diğer sağlık hizmetlerinden farklılıklar ihtiva etmektedir. Bu çalışmada ağız diş sağlığı hizmetlerinde elde edilen kişisel verilerin içeriği, veri işlenmesinde rol alan taraflar ve veri işleme şekilleri tartışılmıştır.
With the proclamation of the Law on the Protection of Personal Data, health data has been declared as private data and the obligations and responsibilities of those responsible for this data and data processors have been defined. The content of the private personal data obtained in oral and dental health services and the parties involved in data processing and the obligations and responsibilities of these parties differ from other health services due to the nature of the service. In this study, the content of personal data obtained in oral and dental health services, the parties involved in data processing and data processing methods are discussed.

LookUs & Online Makale