ISSN 2148-5917
Academic and Clinical Stress Levels and Profession Perceptions of Nursing Senior Students [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(3): 85-94 | DOI: 10.5505/tjob.2022.77699

Academic and Clinical Stress Levels and Profession Perceptions of Nursing Senior Students

Rana Can Özdemir1, Serpil İnce2, Nigar Ünlüsoy Dinçer3
1Akdeniz University Medical Faculty, Medical Hhistory And Ethics Department
2Akdeniz University Nursing Faculty
3Yıldırım Beyazıt University Faculty Of Health Sciences, Nursing Department

It is important to have a positive opinion and attitude when choosing and adapting to a profession and maintaining a productive working life. Nursing perception of final year students of vocational motivation, confidence, health professionals are important and affect their relationship with patients. The aim of this study is to determine the academic and clinical stress levels of undergraduate nursing students and their perceptions of the nursing profession.
Methods: Data has been gathered using “Information Form”, “Nursing Profession Perception Scale” and “Nursing Education Stress Scale”. The sample of 183 senior nursing students. Results: Stress scale average score was 67.36+1.48. Students’ profession perception scale mean was 88.95+1.32. Stress scale’s academic stress subscale score average was 33.78+7.79 whereas the application subscale score average was 33.57+7.83. There is a significant difference between students’ choice of the nursing profession and the academic stress scores.
Conclusion: Female students chose nursing as a profession at a higher rate than males; more than half of the participants had nursing in their first five choices and are satisfied with that choice also, 80.90% of the participants chose this profession due to job security.

Keywords: Nursing student, clinical, stress; academic training; profession perception

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik ve Klinik Stres Düzeyleri ve Meslek Algıları

Rana Can Özdemir1, Serpil İnce2, Nigar Ünlüsoy Dinçer3
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Antalya
2kdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü

Meslek seçiminde, mesleğe uyum sağlamada ve verimli bir çalışma yaşamı sürdürmede o mesleğe ilişkin olumlu bir görüş ve tutuma sahip olmak mesleğin gelişimi açısından önemlidir. Bu adayların hemşirelik algısı motivasyonlarını, özgüvenlerini, diğer disiplinlerin üyeleri ve hastalarla olan ilişkilerini etkileyebileceğinden önemlidir. Bu çalışmanın amacı, lisans hemşirelik öğrencilerinin akademik ve klinik stres düzeylerini ve hemşirelik mesleğine ilişkin algılarını belirlemektir.
Yöntem: Araştırma verileri “Tanıtım Formu”, “Hemşirelik Mesleğini Algılama Ölçeği (HMAÖ)” ve Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma örneklemini son sınıf 183 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur.
Bulgular: Öğrencilerin stres ölçek toplam puan ortalaması 67,36+1,48, meslek algısı ölçek toplam puan ortalaması 88,95+1,32. Öğrencilerin stres ölçek alt boyutlarında akademik stres puan ortalaması 33,78+7,79, uygulama stres puan ortalaması 33,57+7,83’tür. Öğrencilerin hemşirelik mesleğini seçmeleri ile akademik stres puanları arasında anlamlı bir fark bulundu.
Sonuç: Çalışmada kız öğrencilerin erkeklere göre daha yüksek oranda hemşireliği seçtiği; katılımcıların yarısından fazlasının ilk beş tercihinde hemşirelik olduğu ve mesleği seçmekten memnun oldukları bulundu. Ayrıca öğrencilerin %80,90’ının iş garantisi nedeniyle mesleği seçtiği bulundu.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, klinik, stres; akademik eğitim; meslek algısı

Rana Can Özdemir, Serpil İnce, Nigar Ünlüsoy Dinçer. Academic and Clinical Stress Levels and Profession Perceptions of Nursing Senior Students. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(3): 85-94

Corresponding Author: Rana Can Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale