ISSN 2148-5917
Attitudes of Nursing Students Towards Registration and Protection of Personal Health Data and Related Factors [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(3): 95-104 | DOI: 10.5505/tjob.2022.37232

Attitudes of Nursing Students Towards Registration and Protection of Personal Health Data and Related Factors

Emine Derya İster
Kahramanmaras Sutcu Imam University, Kahramanmaras

This research was carried out to determine the attitudes of nursing students towards the registration and protection of personal health data and related factors. The research was carried out in cross-sectional and descriptive design. The sample consisted of 326 nursing students studying at a university. Data were collected with the “Student Descriptive Information Form” and the “Attitude Scale on Registration and Protection of Personal Health Data for Nursing Students”. Descriptive statistics, t-test and one-way analysis of variance were used in the analysis of the data. The mean score of the students’ Attitudes scale towards the Registration and Protection of Personal Health Data scale was determined as 3.81±0.86. A statistically significant difference was determined between the total and sub-dimension point averages of the attitude scale regarding registration and protecting personal health data according to the self-evaluation levels of students’ academic achievement (p<0.05). This research has shown that nursing students’ attitudes towards registration and protecting personal health data are positive.

Keywords: Nursing student, personal health data; attitude

Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel Sağlık Verilerinin Kaydedilmesine ve Korunmasına Yönelik Tutumları ve İlişkili Faktörler

Emine Derya İster
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş

Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin kişisel sağlık verilerinin kayıt ve korunmasına yönelik tutumlarını ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, kesitsel ve betimsel desende gerçekleştirilmiştir. Örneklemi bir üniversitede öğrenim gören 326 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, “Öğrenci Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel Sağlık Verilerinin Kaydedilmesi ve Korunmasına İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin kişisel sağlık verilerinin kaydedilmesi ve korunmasına yönelik tutum ölçeği puan ortalaması 3,81±0,86 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin akademik başarılarını özdeğerlendirme düzeylerine göre kişisel sağlık verilerinin kaydedilmesi ve korunmasına ilişkin tutum ölçeği total ve alt boyut puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark belirlenmiştir (p<0.05). Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin kayıt ve kişisel sağlık verilerini korumaya yönelik tutumlarının olumlu olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, kişisel sağlık verisi; tutum

Emine Derya İster. Attitudes of Nursing Students Towards Registration and Protection of Personal Health Data and Related Factors. Turkish Journal of Bioethics. 2022; 9(3): 95-104

Corresponding Author: Emine Derya İster, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale