Fair Sharing Of Advanced Technology Medical Devices And Limited Resources Example Of Magnetic Resonance(MR) And Computerized Tomographic(CT) Devices [Turkish Journal of Bioethics]
Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(3): 100-108 | DOI: 10.5505/tjob.2019.39306  

Fair Sharing Of Advanced Technology Medical Devices And Limited Resources Example Of Magnetic Resonance(MR) And Computerized Tomographic(CT) Devices

Elif Avaner
University of Health Sciences, Gülhane Faculty of Medicine, Medical History and Deontology SD

INTRODUCTION: Clinical advances in medicine and the advancement of technology and imaging of cancerous tissues with high-tech devices ensure the survival of cancer patients. Medicine, which is a sacred profession, both has a happy side and difficult side that decisions have to be made about human life. Today, physicians and healthcare managers often have to make important decisions about fair sharing of limited resources. Due to the need for buildings, devices and equipment, software, medical equipment and medicine in the provision of health services, financial resources are required. The mentioned sources are even more limited due to the fact that our country is dependent on external sources. Fair and rational use is mandatory in order to prevent ethical problems. The aim of this study is to examine the issue of access to high-tech imaging devices in the context of justice in Magnetic Resonance and Computer Tomography examples.
METHODS: Ethical evaluation of the situation in our country was made by making international comparisons using health statistics data. In addition, the concept of justice with the utilitarian, meritist, egalitarian and libertarian approaches has been examined and an evaluation has been made on the access and use of technological medical devices.
RESULTS: According to the statistics from our country, health statistics in inpatient treatment institutions; The number of imaging per MR (Magnetic Resonance Imaging) device is the first in the world and the CT (Computerized Tomography) device is the second in the world in terms of the number of imaging. However, it ranks 24th in the number of MRI per 1 million people and 34th in the number of computed tomography devices.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Despite the limited availability of medical equipment and being far behind in access, we are the world's number one in imaging. Limited resources and ineffective planning by health managers; physicians are obliged to make ethical assessments in terms of their duty to be useful and their obligations under justice.

Keywords: Bioethics, Limited resource, Justice, Medical device, Health management


İleri Teknoloji Tıbbi Cihazlar Ve Sınırlı Kaynakların Adil Paylaşımı; Manyetik Rezonans(MR) Ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) Cihazları Örnekleri

Elif Avaner
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji A.D.

GİRİŞ ve AMAÇ: Tıptaki klinik gelişmeler ve teknolojinin ilerlemesi, kanserli dokuların ileri teknoloji cihazlarla görüntülenmesi sayesinde kanser hastalarının yaşama tutunması sağlanarak yüz güldüren sonuçlar alınabilmektedir. Kutsal bir meslek olan hekimliğin böylesi mutluluk verici bir tarafı olduğu gibi insan yaşamını ilgilendiren karar verilmesi gereken zor bir yönü de bulunmaktadır. Günümüzde çoğu zaman hekimler ve sağlık yöneticileri sınırlı kaynakların adil paylaşımı konusunda önemli kararlar vermek zorunda kalabilmektedir. Sağlık hizmeti sunumunda bina, cihaz ve ekipman, yazılım, tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacı bulunması sebebiyle maddi kaynak kullanımı gerekliliği vardır. Bahsi geçen kaynaklar ülkemizin dışa bağımlı olduğu konular olmasının da etkisiyle daha da sınırlıdır. Etik sorunlar ortaya çıkmasını önlemek adına adil ve akılcı kullanımı zorunludur. Bu çalışmanın amacı ileri teknoloji görüntüleme cihazlarına erişim konusunu Manyetik Rezonans ve Bilgisayarı Tomografi örneklerinde adalet kavramı çerçevesinde incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sağlık istatistikleri verilerinden yararlanarak ülkemizdeki durumu uluslararası karşılaştırmalar yaparak etik yönden değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca yararcı, liyakatçı, eşitlikçi, özgürlükçü yaklaşımlar ile adalet kavramı incelenerek teknolojik tıbbi cihazlara erişim ve kullanım konusunda değerlendirme yapılmıştır.
BULGULAR: Ülkemiz, sağlık istatistikleri verilerine göre yataklı tedavi kurumlarında; MR(Manyetik Rezonans görüntüleme) cihazı başına düşen görüntüleme sayısında dünyada birinci, BT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazı görüntüleme sayısında dünya sıralamasına göre ikinci sıradadır. Bununla birlikte 1 milyon kişi başına düşen MR sayısında 24.sırada, Bilgisayarlı Tomografi cihazı sayısında ise 34.sıradadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tıbbi cihaz kaynağının sınırlı olmasına, erişimde oldukça geride olmamıza rağmen görüntüleme sayısında dünya birincisiyiz. Kaynakların sınırlı oluşu ve sağlık yöneticileri tarafından etkin planlama yapılamaması; hekimleri yararlı olma ödevi ile adalet çerçevesindeki yükümlülükleri bakımından etik değerlendirme yapmak zorunda bırakmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyoetik, Sınırlı kaynak, Adalet, Tıbbi cihaz, Sağlık yönetimi


Elif Avaner. Fair Sharing Of Advanced Technology Medical Devices And Limited Resources Example Of Magnetic Resonance(MR) And Computerized Tomographic(CT) Devices. Turkish Journal of Bioethics. 2019; 6(3): 100-108

Corresponding Author: Elif Avaner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


Turkish Journal of Bioethics (TJOB) published by Turkish Bioethics Associaton

Türkiye Biyoetik Derneği tarafından basılan Türkiye Biyoetik Dergisi (TJOB)


e-ISSN: 2148 - 5917

Creative Commons Lisansı
Creative Commons Alıntı-Gayriticari-LisansDevam 4.0 Uluslararası Lisansı